f. afk filia, fils, dochter, zoon
f. afk. folio, op het blad van het register
fa, afk. met boven de a een C, filia, meisje
fa. afk. huw. akte, familie naam
fa. afk. filia, dochter, meisje
faal fout, gebrek
faalgrepen misstappen
faam gerucht
faas dwarsbalk
faasgewijs figuren staan naast elkaar
fabel verhaal over dieren waarin een levensles is opgenomen
fabele een klucht
faber smid
faber armorum wapensmid
faber cupri kopersmid
faber ferramentarius hoefsmid
faber ferrarius smid
faber grossarius grof ijzersmid
faber laminarius blikslager
faber lignarius timmerman, meubelmaker
fabrica ecclesiae kerkfabriek, de kas voor de bouw, versiering of herstellen van een kerkgebouw
fabricateur vervalser
fabricator ligneorum cal  icorum fabrikant van houten bekers
fabricator fabrikant
fabriek bouw - en onderhoudsdienst
fabriekmeester stadsbouwmeester
fabrijc kerkfabriek, de kas voor de bouw, versiering of herstellen van een kerkgebouw
fabritius smid
fabuliste fabeldichter
faceneren betoveren
facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
facifer fakkeldrager
facillemt afk. Facilleme, ?
facit (1590) hij heeft dit gemaakt in (1590)
facit in capitaell in totaal
facit maakt, is. (bij rekenen, is totaal)
factas afkomstig van
facteur de maker van iets
factie meute
factionnaire schildwacht
factis tribus bannis na de drie (gebruikelijke) huwelijksafkondigingen
factis tribus bannis, factis tribus (consuetis) proclamationibus na de drie (gebruikelijke) huwelijksafkondigingen
facto dood de daad
factoor agent van buitenlands handelshuis
factor cordarum koordenmaker
factum pamflet, voorval gebeurtenis, geschrift waarop het verschil van mening is beschreven en waarop de aanspraak steunt
factus est dominus 1e zondag na Drievuldigheid
faict een werk of daad
faïencerie aardewerkfabriek
faïencier plateelbakker
failgieren missen
failleren in gebreke blijven
faire les foins hooien
faiseur oplichter
faist afk. Faisant, ?
fakkel heraldiekteken, brandende toorts
fakken verwerven, pakken, grijpen
falcarius magere Hein, man met de zeis
falcarius sikkelsmid, handelaar in sikkels
Falchenberg Oud - Valkenburg
falcoburgensis van Valkenburg
falconarius valkenier
faliant ingebreken blijvend persoon
falivouwen mooipraten
fallacie bedrog
faluyrt waard zijn
faly, falie hoofddoek, maar ook een damesmantel
fame gerucht, openbaar gerucht
fameeren, gefameert beschuldigd door een gerucht
famella dienstmeisje
famellus, famulus knecht, bediende
familia defuncta uitgestorven familie
familia alle personen die in een huis woonden, ook het dienstpersoneel, later voor alleen de gezinsleden
familiaria bezittingen van (de)een familie
familie de engste levensgemeenschap. dus vader, moeder en de kinderen
familietrek gelijkenis van familieleden onder elkander, ook figuurlijk
famula dienstmaagd, dienstmeisje
famulus knecht, bediende, schildknaap ook leerling, hulp, bediende
fänger gerechtsdienaar
fantassin infanterist, voetknecht
fantastijk zwaarmoedig
farcher varkenshandelaar
fardeel baal, pak, doos
fartor worstmaker
fasceel takkenbos
fasceelhout per bundel verkocht brandhout
fasces heraldiekteken, bundelbijl
fastelabend vasten avond
fastnacht, fastnachtsonntag 6e zondag voor Pasen
fatsoen alle voorwerpen die een vorm hebben en door mensen zijn gemaakt
fatuus onnozel
Faucheuse (la) magere hein, de Dood
fauconnier valkenier
faudet toonbank
faulte in gebreken blijven, niet nakomen
fautsoen degen
faux serment meineed
favorable recommandatie brieven van
fb er afk. fébrier, februari
fe afk. fe, feu, wijlen
fe, fe afk. faire, het doen, handeling, daad, uitvoering
feber, febres (witte) witte koorts
febri door koorts
febri aestuanti door een gloeiende koorts
febri calida door een hete koorts
febri frigida door koude koorts
febri maligna door een kwaadaardige koorts
febri putridus door koorts uitgeput
febri vehementi door hoge koorts
februarii van februari
februarius februari
fechner bonthandelaar
feci ik heb gemaakt
fecit heeft gemaakt
feiteur misdadiger
feld.maréchal, feld.maréchaux veldmaarschalk
felgenhauer wagenmaker
fellwerkbereiter bontbewerker
félonie trouwbreuk van de vazal
femella vrouwelijk
femina vrouw
femini generis, femini sexus van het vrouwelijk geslacht
feminus vrouwelijk, van een vrouw
femme de chambre kamermeisje
femme echtgenote, vrouw
fenaison het hooien, hooioogst
Fenesy Venetië
fenijn vergift
fenil hooizolder
feniseca maaier
fenynig vergiftigd
feodaal goed een stuk land of onroerend goed tegen bepaalde voorwaarden aan zijn leenman opgedragen
fer forgé smeedijzer
ferblantier blikslager
fere bijna
feretrum lijkbaar
feria dag
feria penutima voorlaatste dag
feria prima zondag
feria quarta woensdag
feria quinta donderdagdag
feria secunda maandag
feria sexta vrijdag
feria tertia dinsdag
feria ultima de laatste dag
ferie lijst of boek van bij de rechtbank aanhangige zaken
ferijnen met een beitel frijnen van natuursteen
ferm afk.fermier, boer(in), landbouwer, veehouder
fermette boerderijtje, keuterboerderij
fermier en location pachter
fermier landbouwer, veehouder
fermière boerin
ferrarius faber smid
ferrarius ijzer
ferreur paardensmid
ferronnier siersmid
fertegaal hoepelrok
fertijl vruchtbaar
ferwielen fluwelen, fluweel
festo sancti N. (in) op het feest van de heilige N.
fetura kind, nakomelingen
fetus kind, nakomelingen
feu wijlen, de overledene....., zaliger,
feu, feux brandstapel
Feudale goeden leenroerige goederen
feudataire leenman
Feudum, feodum feodaliteit, leenstelsel
feuermäuerkehrer schoorsteenveger
feutrine wolvilt
février februari
fexeren kwellen, plagen
f. f. afk. firmlinge, vormelingen
fiancé, fiancée verloofde, aanstaande
fiasque strofles voor wijn, mandfles, buikfles
fiat goedkeuring
fibulator loodgieter
fibule, fibula kledinggesp, kledingspeld, sluitspeld, doekspeld
ficelle klein stokbrood
fiche beschrijving, gegevens, register
fiche spie, pen
fichu sjaal, hoofddoek, halsdoek
fideicommissum testamentaire beschikking, waarbij een vertrouwd persoon , die voor de wet optreed als erfgenaam, opdracht geeft een zeker legaat uit te betalen aan iemand die wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen de erfgenaam heeft het vruchtgebruik maar moet zo nodig het terug geven aan de eigenaar
fidejussio borgstelling
fidejussor borg, ook de peet die zich borg stelde voor een goede (christelijke opvoeding) van de jonggeborene
fidelio trouw
fidicen speelman
fief domein, terrein
fief leen, leengoed
fiel gal van dieren
fielterij schelmerij
fier bloeiend, fris
fier, fière nobel, waardig, hoogstaand
fiertre, fiertere, fiertel lijkkist, doodkist
fifille dochtertje
fifre bespeler van een dwarsfluit
figaro barbier, kapper
figlerius pottenbakker, tegelbakker
figulus pottenbakker
figulus kachelmaker
fijfel kleine dwarsfluit
fijlebaart snotneus
fikkere middelvinger
fil afk. Filius zoon
filatio bloedverwantschap in neerdalende rechte lijn, afstamming in de eerste graat, kindschap
fileur, fileuse spinner, spinster
filia dochter
filia devota religieuze, non
filia fratris nicht, dochter van broer
filia innupta ongehuwde dochter
filia legitima wettig, dochter uit een voor de kerk gesloten huwelijk geboren
filia redicta nagelaten dochter
filiabus dochters
filiæ dochters, van de dochters
filialis hulpkapel, hulpkerk
filiarum van de dochters
filiaster stiefkind, stiefzoon, (na de 14 eeuw) ook schoonzoon
filiastistri stiefkinderen, schoonkinderen
filiatie familie verwantschap, afstamming
filiation afstamming in de eerste graad, in rechte lijn, verwantschap
filiationprobe afstammingsbewijs
filicarius steenzetter, stratenmaker
filii van de zoon, de zonen
filiola dochtertje
filiolus zoontje, doopkind, petezoon
filitrix spinster
filius zoon,
filius legitimus wettig, zoon uit een voor de kerk gesloten huwelijk geboren
filius natu maximus de oudste zoon
filius natu minimus de jongste zoon
filius naturalis buitenechtelijke zoon, van mindere afkomst, van lagere stand
filius unicus enige zoon
fillasse grof meisje
fille dochter
fille.mère ongehuwde moeder
filleul, filleule petekind
fils de France (les) de prinsen uit het Franse koningshuis
fils zoon, nakomelingen
fin dood
fine en effecte (ten) met het doel
fingieren versieren
finis einde
firmarius landbouwer
firmerie ziekenhuis
firmlinge vormelingen
fiscalis behorende tot de fiscus
fiscus Merovingische / Karolingische bestuurseenheid, belastingdienst
fistulator fluitspeler, (stads)muzikant
fitsen scharnieren
f.l. afk. filia / filius legitima, wettelijk (erkende) zoon /dochter
fl afk. florin, florijn, gulden
fl, flor afk. floréal, maand van de bloei
flabbe betaalmiddel, 1 flabbe = 4 stuivers
flabbe oorveeg, vuistslag
flaconnier flessenmaker
flagellation geseling
flageller geselen
flanckaert jas van krijgslieden
Flandorum Brugge
flator ijzersmelter
flatteren smeken
fléau dorsvlegel
fléau plaag, ramp
flebotomarius aderlater
fleer kaakslag
flep hoofddoekje
fleppen drinken
fleresijn jicht
fles inhoudsmaat voor wijn, 1 fles = ca.0,8 ltr. Ook gevonden, Amsterdamse fles = ca. 0,88 ltr. of 44 fles in een anker
fleur de lijs heraldiekteken, lelie
fleurons heraldiekteken, gestileerde aardbeibladeren
flikkerslagen bliksemflitsen
flikkersout salpeter
florèal april
floreenplichtige degene die op grond van het bezit van een zgn. schotschietende hoeve (in Friesland) verplicht was tot het betalen van de floreenbelasting
florenus gulden
floreren bloeien
florijn muntsoort, waarde gelijk aan 28 stuivers
flouwiellen fluwelen
flucx terstond
fluim slijm
flume rivier
flute, flouflute penis, piemel
fluxu sanguinis door een bloeding
fme afk. femme, vrouw
Fn. afk. op huw. akte, familienaam
fme afk, femme, vrouw
fo afk. folio, blad, folio
focaria keukenmeid, vrouw van een soldaat, concubine
foderator lakenarbeider, sergeant belast met de kleding
foemella vrouw
foeniseca maaier
foetus kind, nageslacht, nakomelingschap ook ongeboren kind
foin hooi
fokker rijkaard, in de zin van gierig iemand
folen stoten, stompen, ook wel dollen
folie, lustslot, buitenplaats
foliet blad van boek
folio recto op de voorzijde van het blad
folio blad, op het blad van het register, in
folium blad van een boek
folium papier, blad
folle krankzinnige
folye zotheid
foncé bruin, zwart, donker
fond de robe onderjurk
fonderie gieterij
fondeur gieter, smelter
fondrière moerassige grond
fonte gietijzer
foraneus wonend buiten de wallen, vreemdeling in een stad
forçat dwangarbeider
forestarius, forestier boswachter
forêt dakstoel voor b.v. angelusklok
forêt woud, groot bos
forge de serrurier slotenmakerij
forge smidse, smederij
forgeron, forgeur smid
forma pauperis voor armen gratis
fornacarius kachelsmid
fornicateur, fornicatrice hoereerder, ontuchtige, overspelige
fornicatio alle (verboden) buitenechtelijk geslachtsverkeer, overspel
fort zakkendrager
fortasse misschien
forteresse gevangenis
fortifieren versterken
fortsier kist met ijzeren beslag
forum markt
fossa gracht, kuil, graf
fossarius doodgraver, boerenknecht
fosse d'aisances beerput
fosse ondergrondse kerker
fossé sloot, greppel, slotgracht
fosseit gracht
fossoyeur doodgraver, grafdelver
fouet zweep, roede
fouetter geselen
fouine hooivork
foulard halsdoek, hoofddoek
fourieren onderdak verschaffen
fournil bakhuis
fournissement lijst van alle ingeleverde stukken
fournneys fornuis, oven
fourreur bontwerker
fourrier kwartiermaker
foyer stookplaats
f.r. afk. folio recto, op de voorzijde van het blad
fr, frim afk. frimaire, maand van de slacht
fra. afk.frater broeder, geestelijke in een lagere orde
fragijl broos
fragner kruidenier
fraise, geplooide halskraag
francijn perkament
franckaert graanmaat, 1 franckaert = 152 ltr.
franc.maçon vrijmetselaar
franc.or goudfrank
francus scabinus vrijschepen, lid van het heemgericht. rechtbank! die buiten de openbare macht om vonnissen uitsprak en ten uitvoer bracht. (om tegenstanders te elimineren)
francus vrij van zegelrecht, vrijgesteld
frater broer, broeder, tweeling broer
frater germanus halfbroer, tweelingbroer
frater patruelis zoon van een broer
frater predicator predikheer, Dominicaan
frater uterinus halfbroer
fraternitas broederschap
fratres consanguini (eus) halfbroers, broers met de zelfde vader maar van een andere moeder
fratres dormientes de zeven slapende broeders, 27 juni, ook 10 juli aangegeven
fratres gemelli tweelingbroers
fratres germani tweelingbroers
fratria filia nicht
fratria broederschap, gilde
fratris voor de broers
frauentag Maria geboorte, 8 september
fre afk. frère, broer
freidsem vallende ziekte, epilepsie
freitag ( de stiile oder gute) Goede of Stille vrijdag, vrijdag voor Pasen
fremineur minnebroeder
fremtmeester gildenmeester afkomstig van een andere plaats of streek
frenarius riemenmaker
frenesye razernij
frenetike krankzinnige
friand lekker
friandyse lekkernij
friche braak liggend land
frieel mand
frimaire november
frioen vink
Frise Friesland
frivool ongeldig, maar ook ijdel
froc bovenkleding van een man of vrouw
froc monnikspij
from vroom
from afk. froment, tarwe
fronarbeiter arbeider in vroondienst, in herendienst, in leendienst
fronbauer boer wonend op vroonland, leendienstplichtige
fronfrei vrij van vroondienst, vrij van herendienst
fronfuhre vervoer in herendienst, fronpflichtig tot vroondienst verplicht, herendienstplichtig
fronton geveldriehoek
frs. afk. fratis aan, voor de broeders
fructidor augustus
fructifieren vruchten voortbrengen
fruitier kaasmaker
frumentarius graanhandelaar
frumwerker dagloner
frustreren bedriegen
fruwiel fluweel
frygische muts heraldiekteken, vrijheidshoed, rode jacobijnenmuts tijdens Franse revolutie
fs. afk. filius, zoon
ft afk. fait, feit, gebeurtenis, voorval
ft, fruc afk. fructior, maand van de vruchten
fuederyng voering
fuere, fuerunt zij zijn geweest, zij waren
fugieren vluchten, wegdoen
fugitijf, fugitief voortvluchtige
fuik vrouwelijk geslachtsorgaan, vistuig
fuit hij is geweest, hij is genoemd
fuit … annis hij was … jaar oud
fuite inhoudsmaat, 1 fuite = 5 kan, = 7 tot 10 ltr.
fullo lakenvoler, hoedenvolder
fulmine tactus getroffen door de bliksem
fulnarius touwslager
fulpe fluweel
fumiste kachelsmid, schoorsteenveger
fun schelm
funambulesque koorddansers.
fundatio stichting
fundavit anniversarium pro  requi animae suae stichtte een jaargetijde voor de rust van zijn ziel. (instellen van een jaarlijkse herdenking van een overledene)
fundavit anniversarium stichtte een jaargetijde
funeralia begrafenis, lijk plechtigheid
funifex zeilmaker
funs vies, vies uitziende
furnarius kachelsmid
furnieren processtukken in procesdossier doen
furnissemente uitvoering van een vonnis
furset zacht als zijde
fusil schutter
fusor aurichalci geelgieter
fusor campanarum klokkengieter
fusor pottorum tingieter
fusor typorum lettergieter
fussenvellen vossenvellen
fustein bombazijn, een grove wollen stof uit boomwol
fustigatie gegeseld
fustigieren geselen
f.v. afk. folio verso, op de achterkant van het blad
fy foei