T afk. trouw- en ondertrouwregister
T. afk. taufen, dopen
t. afk. testes, testis, getuigen
t afk. témoin, getuigen
t afk. deel van een band of handschrift
taak inhoudsmaat voor graan, 1 taak = 1/4 schepe, ook als wijnmaat bekend, 1 taak = 1/40 aam en 2,5 kan
taan verfstof uit eikenhout
tabbert lang neerhangend kleed met wijde mouwen
tabe wegens tering
tabellarius, tabellio voorbode, postbesteller, loper
taberna taveerne, herberg, kroeg
tabernarius winkelier, herbergier
tabernator waard, kastelein
tabes tering
tacite stilzwijgend
tactu apoplexico door een beroerteaanval
tactus getroffen
taeldinger erfgenaam
taelgerie kleermakerij
taeljoer bord, schotel
taelman advocaat
taenhuus leerlooierij
tafelslot nar, voor het vermaak onder een diner
tafelspel eenvoudig op een verhoging gespeeld toneelstuk
taft fijn geweven stof
taglohner daggelder, los -werkman, dagloner
tagrijn handelaar in oud ijzerwerk, oude scheepstuigage
tagrijn ijzerhandelaar
taille belasting aangetekend op de kerfstok
taille personnelle hoofdgeld
taille reelle grondbelasting
taille lengtemaat, 1 taille = 1/16 el
tailler omslag, omslaan, verdelen belasting leggen op het volk
tailliehout hakhout
tal, hoeveelheid voor haring, 1 tal = 200 st
talemetarius bakker
talen spreken, in rechte aanspreken
talge omslag, aandeel in geldelijke lasten
talioor bord
tamen loch, gat
tamquam avia als grootmoeder
tamquam als
tandem eindelijk, tenslotte
tanneid bruingeel
tanquam (zo)als
tapeet sprei
tapetium artifex tapijtwever
tapisseur tapijtwever
tashuus schuurtje. kleine loods zonder spanten
taufen dopen
taux belasting
tauxatie aanslag (belasting) taxatie
tauxeren taxeren, schatten
taverner waard, herbergier
tax verschuldigde portie, taak
taxe de main morte belasting op goederen in de dode hand, (belasting die de overgangsrechten vervangt)
tdh afk. tailleur d' habits, kleermaker
te wijve had als vrouw, had als echtgenote
tector stramineus strodaklegger, rietdekker
tector dakdekker, ook stucadoor
tectot laterum (tichel) dakpannendekker
teerpenning fooi, drinkgeld
tegeldac pannendak,
tegularius dakpannenlegger, plateelbakker, tegelzetter
teirking dobbelsteen
teisteren pijnigen, folteren, brandmerken
telcken steeds
teljoor, telljoer schotel, bord
telligen twijghout
telonei receptor ontvanger der belastingen
temmerman timmerman
témoin me seschart coram getuige, bij mij bekend
témoin getuige
tempeest storm
tempestive tijdig
templum kerk
tempore clauso, tempore in de gesloten tijd (waarin niet getrouwd mocht worden, o.a. advent en vastentijd)
tempore necessitatis in tijd van nood
tempus clausum in de gesloten tijd (waarin niet getrouwd mocht worden, o.a. advent en vastentijd)
tempus tijd
ten principale wat de hoofdzaak van het geding betreft
tenebras duisternis
ter contrarie in strijd daarmee, in tegendeel
ter decies dertienmaal
ter dendel het derde deel
ter manisse ter aanmaning (van)
ter driemaal
terra decimalis tiendenland, een tiende deel van de oogst was voor de eigenaar
terreng tering, besmettelijke ziekte
territorium land
tertia (feria) dinsdag
tertia (hora) het kloostergebed omstreeks 3 uur in de middag
tertiam, tertius derde
tertio op de derde
testament obtenu par captation testament bekomen door vleierij en arglist
testamentaire dispositie wilsbeschikking bij testament
testatrice zij die een testament laat opmaken
testes fuerunt getuigen zijn geweest
testes, testis getuigen
testibus met als getuigen
testis, testes getuigen
testor hac mea manu proria hierdoor, langs deze weg getuig ik met/door mijn eigen hand,
tetensonntag 3e zondag voor Pasen, in Pruißen vanaf 1816 de laatste zondag van het kerkelijkjaar
textor wever
textoris textores wevers
'tgunt, 'tgundt hetgeen
theriakskrämer kwakzalver
thermidor juli
thesaurarius schatbewaarder
thesaurier, ontvanger, fiscus, penningmeester, comptabele
thoen bewijs, vertoog
thorensis van Thorn
thorus, thoro, toros, thorum bed, huwelijksbed
thosamengevungh huwelijkssluiting
thoverlaetige rescriptie gunstig antwoord
thumbherr kanunnik, domheer
thysicus teringlijder
thysis tering
tichter kleinkind, afstammeling
tiendehalf negen en een half
tienden, tiendrecht van oorsprong kerkelijke belasting, tiende deel van de opbrengst van het land (gewassen, jonge dieren vruchten, slacht en vissen)
tiendschuur opslagloods voor het opbergen van de gewassen waarmee het tiendrecht was betaald, was vaak niet het eigendom van de begunstigde
tienhondert duizend
tienste tiende
tierske wijnvaatje
tijns, tins belasting, schatting, pacht, rente
tijns, tins, accijns belasting, schatting, rente
tincio, tinctio doop
tinctor schilder, textielverver
tinsgoederen goederen waarop een belasting (tijns, cijns) rust
tiras cement
tiro leerling, kwekeling
tiss afk. tisserand, weefster
Tm afk. tante maternelle, tante van moederskant
tocht, tocht van bladinge vruchtgebruik
toecomende aanstaande
toegeseyt toegezegd
tombe graf (tombe), grafsteen, .zerk, graf, dood
tomber en déshérence erfenis aan de staat of de landsheer vervallen
tomeator, tomio kunstdraaier, beeldhouwer
tomus afk. t deel van een band of handschrift
tonderin deses degene die dit stuk toont
tonnegeld belasting op bier
tonnestoel kinderstoel
tonnevlees pekelvlees
tonsor breuk en natuursteenbewerker
toonen tenen
toparcha heer, heer van een erfgoed
torff turf
tormenteren pijnigen folteren, kwellen
torture pijnigingwerktuig
tortureren pijnigen, folteren, kwellen op de pijnbank
tot oeren mundighen jaren tot hun meerderjarigheid
totter tot aan
tournesol rode kleurstof
touwer zeemleer bereider
tp afk. tante paternelle, tante van vaderskant
tr afk. trouw(en) met ….
tr, ther afk. thermidor, maand van de warmte
tractement salaris, wedde
traduseren belasteren
traktaat verdrag of overeenkomst tussen staten of andere politieke machten
tranchee loopgraaf
transiens reiziger
translatus overgebracht
transport overdracht
transversales verwanten in de zijlinie
trapezeta geldwisselaar
travalje overdekte plaats de hoefsmidse voor het beslaan paardenhoef
travelton inhoudsmaat voor bier, 1 travelton = ca 120 ltr
trawant bedelaar, vagebond
träxl kunstdraaier
tredecim dertien
tredecimus dertiende
tregimini drieling
tres drie
tressorier ontvanger, fiscus, penningmeester, comptabele
treverensis van Trier
tria drie
tria millia drieduizend
tribuit schatting, een vorm van schatting speciaal voor joden als zij zich in een stad wilden vestigen
tribunus gildenmeester, overste, bevelhebber
tribus habitis proclamationibus na de drie huwelijksafkondigingen, - roepen
tribus proclamationibus  praemissis factis na de drie huwelijksafkondigingen, - roepen
tribus gilde, geslacht, vereniging, stam
tricenarius dertig jarige
tricesimo op de dertigste
tricesimus dertigste
tricesimus dertigste dag van rouw. een van de veel voorkomende gedenkdagen voor de overledenen
tricoteuse breister
triennis drie jaar oud
triennium tijdvak van drie jaar
trigamus drie maal getrouwd geweest
trigemini drieling
triginta dertig
trimestris drie maanden oud
trimulus drie jaar oud
trinitatis feest van de Drie-eenheid (Drievuldigheid), de 1e zondag na Pinksteren
tritor kunstdraaier, ook dorser
triturator dorser
triumphant winnaar van het geding
troois gewichten, troois gewicht was onder verdeeld in één troois pond = 492,17gr
= 2 mark van 246,08 gr,
8 ons van 30,76 gr.
20 engels van 1,54 gr.
4 vierling van 0,38 gr.
2 trooiske van 0,19 gr.
2 deuske van 0,09 gr.
2 aas van 0,05 gr
truggelen bedelen
trumetter trompetter
trunken bomen knotten
tryffoet driepoot
tsaers (in het), (elk) jaar
tsedert sedert
TT afk. tienjarige tafels
tte afk. tante
ttt afk. testament
tuchten regelen, besturen, onderrichten, ook onderwerpen berispen, vermanen, straffen
tüffelmacher pantoffelmaker
tugen openberlije verklaren in het openbaar
tugtelingen gestraften, veroordeelden
tuighuis arsenaal, wapenhuis
tuin omheining
tuinen omheinen, vlechten
tumulatus begraven
tumulus graf, grafheuvel
Tungros, Tungrorum Tongeren
tunnarius kuiper
turbe onderzoek naar het gewoonterecht, waarbij het getuigenis van een aantal personen te gelijk werd gehoord, later werd het aantal getuigen beperkt tot een paar terzake bevoegde personen
turbeelen ordeverstoring
tussi door hoest
tutela voogdij, voogdijschap
tutelle voogdij (schap)
tuteur voogd (es)
tutor sue uxoris (ut) als voogd van zijn echtgenote
tutor voogd, beschermer
tutor, sub tutela voogd, onder voogdij
tutoris van de voogd
tutrix voogdes, beschermster
tuwe twee
tuynman tuinman
tv. afk. huw. akte, toeziend voogd van de …..
twelff twaalf
tymmer timmerman
tyropola kaashandelaar
tzabel zwart bont